성실근로 후 귀국한 외국인근로자

इमान्दार श्रम पछि स्वदेश फर्केका विदेशी कामदारहरू

재입국 취업 제도 시행

पुनः कोरिया प्रवेश गरि काम गर्न सक्ने प्रणाली लागु हुने ।

□ 7.2.부터 국내 취업활동 기간(4년 10개월) 동안 사업장 변경 없이성실근로 후 자진 귀국한 외국인근로자는 3개월 재입국하여 다시 4 10개월간 일할 수 있는 길이 열린다.

२००७/२देखि कोरियामा काम गर्ने समय (४ बर्ष १० महिना) भरि इमान्दार श्रमिकको रूपमा कम्पनि परिवर्तन नगरि काम गरेर समयावधि सकि स्वदेश फर्केका श्रमिकहरू तीन महिना पछि पुनः कोरिया प्रवेश गरि ४वर्ष १० महिना काम गर्न सक्ने बाटो खुल्ने ।

* 업종 및 사업장규모: 농축산업, 어업, 30인 이하(뿌리산업은 50인 이하) 제조업

* कंपनिको प्रकार तथा कंपनिको क्षमताः कृषि तथा पशुजन्य उद्योग, मत्स्यपालन, ३०जना भन्दा कम कामदार(मुल उद्योग ५०जना भन्दा कम) भएका उत्पादन मूलक कंपनि ।

○ 이 제도는 고용허가제 전체 송출국가(15개국)의 근로자(E-9)를 대상으로 시행되며, 현행 4 10개월 만료자 뿐 아니라, 종전규정에 따라 6*이 만료되는 외국인근로자에게도 적용된다.

यो प्रणाली इपिएस प्रणालीमा आवद्ध भएका सबै देश(१५देश)का श्रमिक(इ-९)मा लागु हुने, वर्तमान ४बर्ष १० महिना पूरा भएका मात्र नभइ अगिल्लो नियम अनुसार ६बर्ष पूरा हुने श्रमिकको हकमा पनि लागु हुने ।

* 6년 만료자: ‘09.12월, 취업활동 기간이 4년 10개월(3년 + 1년 10개월)로개정되기 전의 규정(3년 취업 + 1개월 출국 + 3년 취업)에 따라, 3년 취업 후1개월 출국한 다음 재입국하여 3년의 취업활동 기간 중에 있는 외국인근로자

*६बर्ष पूरा हुनेः २००९को १२महिना, काम गरेको समय ४ वर्ष १० महिना(३बर्ष र १बर्ष १० महिना) को नियम लागु हुनु पूर्वको नियम (३ वर्ष काम र १ महिना कोरिया छोड्ने र पुनः कोरिया प्रवेश गरि ३ वर्ष काम गर्ने) अनुसार, ३वर्ष कार्यकाल सकि १महिना कोरिया छोडेर पुनः कोरिया प्रवेश गरि ३बर्ष काम गरिरहेका विदेशी कामदारहरू ।

□ 외국인근로자는 이 제도의 적용을 받기 위해 다음 요건을 모두 충족해야 한다.

विदेशी कामदारले यो प्रणालीमा आवद्ध हुन तलका सबै अवस्थाहरू परिपालन गर्नुपर्नेछ ।

○ 첫째, 국내 취업활동 기간(4년 10개월 또는 6년) 동안 사업장을 변경하지 않고 한 사업장에서 근무해야 한다. 다만, 사업장의휴‧폐업 등 자기책임이 아닌 이유로 사업장 변경을 한 경우에는 마지막 사업주와의 근로계약 기간이 1년 이상이어야 한다.

पहिलो, कोरियामा काम गरेको समय (४बर्ष १० महिना वा ६बर्ष) सम्म कंपनि परिवर्तन नगरि एकै कंपनिमा काम गरेको हुनु पर्नेछ । पुनश्चः कंपनि स्थगन वा पूर्ण रूपले बन्द इत्यादि जस्ता आफ्नो अधिन भन्दा बाहिरका कारण कंपनि परिवर्तन गरेको खण्डमा कंपनिसँग श्रम सम्झौता भएको समय १बर्ष भन्दा बढि हुनु पर्नेछ ।

○ 둘째, 농축산업, 어업 또는 30 이하의 제조업에서 근무하고있어야 한다. 제조업 중에서 「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한법률」에 따른 뿌리산업의 경우에는 50인 이하까지 가능하다.

दोश्रो, कृषि तथा पशुजन्य उद्योग, माछापालन जस्ता कंपनि वा ३०जना भन्दा कम श्रमिक भएका उत्पादनमूलक कंपनिमा काम गरिरहेको हुनु पर्नेछ । उत्पादनमुलक कंपनि मध्ये ‘मुख्य कंपनिको विकाश विस्तार वा हाइ टेक अनुबन्धित नियम’ अनुसार मुख्य कंपनिका हकमा ५०जनाभन्दा कम श्रमिकसम्म सम्भव हुनेछ ।

○ 셋째, 취업활동 기간(4년 10개월 또는 6년)의 만료일이 개정법시행일(7.2.) 이후이어야 한다.

तेश्रोः काम अवधि (४वर्ष १० महिना वा ६वर्ष) पूरा हुने दिन परिमार्जित प्रणाली लागु भएको दिन(७/२) पछि हुनुपर्नेछ ।

사용자는 위 요건을 갖춘 외국인근로자에 대하여 취업활동 기간 만료일 1개월 전부터 7일전 사이에 관할 고용센터에 고용허가를 신청할 수 있다.

यो प्रणालीबाट लाभ लिने ब्यक्ति, माथिको शर्तको अधिनमा रहेका विदेशी कामदारले काम अवधि सकिने १महिना अगाडिदेखि ७दिन अगाडिको समय बीचमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा श्रम स्विकृतिका लागि निवेदन दिन सक्ने छ ।

○ 이 때 사용자는 외국인근로자가 재입국하여 근로를 시작하는 날부터 효력이 발생하는 1이상의근로계약을체결하고(표준근로계약서), 그 사본을 함께 제출해야 한다.

यस बखत लाभ लिने विदेशी कामदारले पुनः कोरिया प्रवेश गरि श्रम शुरू गर्ने दिनदेखि आउदो एक वर्षभन्दा वढीको श्रम सम्झौता(कंपनिसँग) गर्नुपर्ने, र सो सम्झौताको प्रतिलिपि निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने छ ।

□ 이 제도의 적용을 받는 외국인근로자는 재입국 취업을 위해 한국어시험에 응시할 필요가 없고, 입국 전후의 취업교육도 면제되며, 3개월재입국하여 종전사업장에서 근무하게 된다.

यो प्रणालीमा आवद्ध हुने विदेशीकामदारले पुनः कोरिया फर्कि काम गर्नेका लागि कोरियन भाषा परिक्षा दिइ रहनु नपर्ने तथा कोरिया प्रवेश गर्दा वा गरेपछि काम बारेको प्रशिक्षण पनि लिनु नपर्ने । ३महिना पछि पुनः कोरिया फर्कि पुरानै कंपनिमा काम गर्न पाउनेछ ।

○ 사업주는 내국인 구인노력을 거치지 않아도 되며, 사업장별신규고용한도의 제약을 받지 않고 재입국근로자를고용할수있다. (사업장별 외국인 고용한도의 제약은 받음)

रोजगारदाताले स्वदेशी कामदार खोज्ने झंझट गर्न नपर्ने तथा कंपनिको आवश्यकता अनुसारको नयाँ श्रमिक थप्न पाउने सीमाभित्र नपर्ने भइ पुनः फर्कने कामदार सोझै प्रयोग गर्न सक्नेछ । ( कंपनिको वास्तविक विदेशी कामदार प्रयोग कोटामा भने सीमीतता हुने)

□ 한편, 사업장 변경 등으로 이 제도의 적용을 받지 못하는 외국인근로자에 대해서는특별한국어시험을 운영하여 출국 6개월 후 재입국취업을할수있도록기회를주고있다.

यसैविच, कंपनि परिवर्तन जस्ता कारणले यो प्रणालीमा आवद्ध हुन नपाउने विदेशी कामदारको हकमा भने विशेष कोरियन भाषा परिक्षा लागु गरि कोरिया छोडेको ६महिना पछि पुनः फर्कि काम गर्न पाउन सक्ने मौका दिइएको छ ।

○ 특별한국어시험은 귀국자만 응시할 수 있으며, 실시 국가별로연간 4회(분기 1회)를 실시한다.

विशेष कोरियन भाषा परिक्षामा घर फर्केकाहरूले मात्र भाग लिन पाउने छन् भने लागु भएका देशमा वर्षमा ४पटक( तीन तीन महिनामा) विशेष कोरियन भाषा परिक्षा प्रणाली लागु गरिनेछ ।  

○ 현재 베트남, 태국, 인도네시아, 파키스탄에 시행중이며, 금년3분기까지우즈베키스탄, 필리핀, 방글라데시, 캄보디아, 몽골, 네팔등으로확대할계획이다.(나머지국가도가능한빠른시일내에확대할예정)

वर्तमानमा भियतनाम, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया तथा पाकिस्तानमा विशेष कोरियन भाषा प्रणाली लागु भैरहेको छ भने यो वर्षको तीन चौथाइ अर्थात ९-१० औ महिनासम्ममा उजवेकिस्तान, फिलिपिन, बंगलादेश, कम्बोडिया, मंगोलिया, नेपाल आदिमा विस्तार गर्ने लक्ष रहेको छ । (बाँकी देशमा पनि सम्भब भएसम्म छिटो लागु गर्ने योजना रहको)

○ 다만, 불법체류 기록이 있는 외국인근로자에게는 응시 기회가주어지지 않으므로 반드시 예정된 기한 내에 출국해야 한다

पुनश्चः गैर कानुनी बसोबास गरेको कुनै प्रमाण भएका विदेशी कामदारका लागि कुनै मौका नदिइने भएकाले निश्चित रूपमा तोकिएको समयभित्र कोरिया छोड्नु पर्नेछ ।

 भाषा अनुवादः

लोकनाथ खरेल,  केन्द्रिय सदस्य एन आर एन कोरिया ।

हालः- कोरियन भाषा, पि. एच. डि. स्कलर, इन्जे युनिभर्सिटि,  किम्हे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !